ดำเนินงานโดย  สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
                       National Research Cancil of Thailand (NRCT)
 
 
จำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

  [ ลืมรหัสผ่าน ]  [ลงทะเบียน ]
การสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้สินค้า (56)
นวัตกรรมทางการแพทย์ (30)
เทคโนโลยีชีวภาพ (17)
พลังงานทดแทน/เชื้อเพลิง (29)
อาหารและเครื่องดื่ม (9)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (15)
Logistics (4)
สังคมและวัฒนธรรม (37)
การศึกษา (21)
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ (12)
เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง/ผสมผสาน) (100)
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสมุนไพร (18)
ผลิตภัณฑ์เตือนภัย/ความปลอดภัย (6)
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (1)
ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร (6)
อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ (3)
อุปกรณ์ทางการเกษตร (2)
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (20)
อื่น ๆ (43)
 
ไม่มีรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์ :  
กลุ่มงานวิจัย :  
เจ้าของงาน :  
[]
<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
กลุ่มงานวิจัย
ระดับความพร้อม
ตามแหล่งทุน
ตามปีที่ได้รับทุน

ชื่องานวิจัย : การเสริมทริปโตเฟนเพื่อลดความสูญเสียจากสภาวะเครียดในสุกรเนื่องจากการหย่านม การจัดฝูงใหม่และการขนส่ง
รหัส : 00222

นักวิจัย : ผศ.ดร. เกชา คูหา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน น่าน

ข้อมูลโดยสังเขป
                ศึกษาการเสริมแอล-ทริปโตเฟนในอาหารสุกรเพื่อลดสภาวะเครียด ของการจัดการเลี้ยงดูช่วงที่ทำให้สุกรเกิดความเครียดได้สูง ได้แก่ ช่วงการหย่านม การจัดฝูงสุกร และการขนส่ง โดยช่วงดังกล่าวได้เสริมแอล-ทริปโตเฟนขนาด 2 และ 4 เท่า จากระดับความต้องการปกติ พบว่า การเสริมแอล-ทริปโตเฟนจะมีผลทำให้สุกรมีพฤติกรรมการนอนมากขึ้น การนำสุกรจากหลายคอกมารวมกัน แม้การเสริมและไม่เสริมแอล-ทริปโตเฟนสุกรจะมีความถี่การแสดงพฤติกรรมกัดกันไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มที่เสริมจะมีช่วงการกัดกันสั้นกว่า เมื่อตรวจวัดค่าฮอร์โมนคอร์ติซอลในน้ำลายสุกรหลังนำสุกรรวมกันแล้ว 30 นาที พบว่า กลุ่มที่เสริมแอล-ทริปโตเฟน 4 เท่า มีค่าต่ำสุด โดยค่าฮอร์โมนคอร์ติซอลช่วงนำสุกรรวมกันจะสูงกว่าช่วงก่อนรวมฝูงสุกรอย่างมีนัยสำคัญ การทดลองขนย้ายสุกรนาน 2 ชั่วโมง แล้วตรวจวัดฮอร์โมนคอร์ติซอลให้ผลเช่นเดียวกันข้างต้น คือ กลุ่มที่เสริมแอล-ทริปโตเฟน 4 เท่า มีค่าต่ำสุด แตกต่างจากกลุ่มได้รับปกติอย่างมีนัยสำคัญ และพบว่าเนื้อสุกรกลุ่มได้รับทริปโตเฟนปกติเกิดพีเอสอี 1 ตัวจาก 3 ตัว ส่วนอัตราการเจริญเติบโตของสุกรพบว่าช่วง 21 วันหลังหย่านมกลุ่มที่เสริมแอล-ทริปโตเฟนมีการเจริญเติบโตสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับทริปโตเฟนปกติอย่างมีนัยสำคัญ แต่ในการทดลองช่วงสุกรรุ่นและขุนอัตราการเจริญเติบโตไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
ความโดดเด่นของผลงาน/สิ่งประดิษฐ์
               การเสริมแอล-ทริปโตเฟนจะช่วยลดสภาวะเครียดในสุกรได้ระดับหนึ่ง ซึ่งในการจัดการฟาร์มสุกรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องหย่านม รวมฝูงสุกร ไล่ต้อน และขนส่ง ควรมีการวางแผนเสริมแอล-ทริปโตเฟนในอาหารให้สุกรกินก่อนจะมีการจัดการข้างต้น 3-5 วัน และควรให้ต่อเนื่องไปอีก 3-5 วัน ซึ่งนอกจากจะได้แสดงให้เห็นว่าการจัดการได้คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์แล้ว ยังอาจเป็นการลดการใช้ปฏิชีวนะสารเพื่อควบคุมสภาวะภูมิคุ้มกันลดเนื่องจากความเครียด ลดการใช้ยากล่อมประสาทซึ่งบางฟาร์มอาจยังมีการใช้อยู่ในช่วงดังกล่าว และสุดท้ายเป็นการลดสารตกค้างไปยังผู้บริโภคนั่นเอง
ความพร้อมของผลงาน : - ระดับงานวิจัย
กลุ่มงานวิจัย : เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง/ผสมผสาน)
ทุนวิจัยจาก : - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รางวัลจาก  :
ทรัพย์สินทางปัญญา  : ไม่ประสงค์จะจดสิืทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร


วิดิโอแนะนำผลงาน

ไม่มีวิดิโอ


ผู้เสนอขายงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เบอร์โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 569, 594
แฟกซ์ 0-2579-1354
อีเมล์ nre.nrct@gmail.com
สถานที่ติดต่อ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย
ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900จำนวนโพส  0  รายการ

copyright 2553 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 534, 458, 459, 569 โทรสาร : 0 2940 5744, 0 2579 0455