ดำเนินงานโดย  สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
                       National Research Cancil of Thailand (NRCT)
 
 
จำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

  [ ลืมรหัสผ่าน ]  [ลงทะเบียน ]
ยางและไม้ยางพารา (7)
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (34)
อาหารและเกษตรอุตสาหกรรม (38)
แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ (3)
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (5)
ยานยนต์และชิ้นส่วน (4)
วัสดุก่อสร้าง (8)
ปิโตรเคมี (5)
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (82)
เครื่องจักรเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม (6)
เครื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องปรับอากาศ (7)
ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (21)
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (57)
การศึกษา (22)
เครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมทางการแพทย์ (58)
เกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร (139)
อื่น ๆ (29)
 
ไม่มีรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์ :  
กลุ่มงานวิจัย :  
เจ้าของงาน :  
[]
<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
กลุ่มงานวิจัย
ระดับความพร้อม
ตามแหล่งทุน
ตามปีที่ได้รับทุน

ชื่องานวิจัย : การเสริมทริปโตเฟนเพื่อลดความสูญเสียจากสภาวะเครียดในสุกรเนื่องจากการหย่านม การจัดฝูงใหม่และการขนส่ง
รหัส : 00222

นักวิจัย : ผศ.ดร. เกชา คูหา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน น่าน

ข้อมูลโดยสังเขป
                ศึกษาการเสริมแอล-ทริปโตเฟนในอาหารสุกรเพื่อลดสภาวะเครียด ของการจัดการเลี้ยงดูช่วงที่ทำให้สุกรเกิดความเครียดได้สูง ได้แก่ ช่วงการหย่านม การจัดฝูงสุกร และการขนส่ง โดยช่วงดังกล่าวได้เสริมแอล-ทริปโตเฟนขนาด 2 และ 4 เท่า จากระดับความต้องการปกติ พบว่า การเสริมแอล-ทริปโตเฟนจะมีผลทำให้สุกรมีพฤติกรรมการนอนมากขึ้น การนำสุกรจากหลายคอกมารวมกัน แม้การเสริมและไม่เสริมแอล-ทริปโตเฟนสุกรจะมีความถี่การแสดงพฤติกรรมกัดกันไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มที่เสริมจะมีช่วงการกัดกันสั้นกว่า เมื่อตรวจวัดค่าฮอร์โมนคอร์ติซอลในน้ำลายสุกรหลังนำสุกรรวมกันแล้ว 30 นาที พบว่า กลุ่มที่เสริมแอล-ทริปโตเฟน 4 เท่า มีค่าต่ำสุด โดยค่าฮอร์โมนคอร์ติซอลช่วงนำสุกรรวมกันจะสูงกว่าช่วงก่อนรวมฝูงสุกรอย่างมีนัยสำคัญ การทดลองขนย้ายสุกรนาน 2 ชั่วโมง แล้วตรวจวัดฮอร์โมนคอร์ติซอลให้ผลเช่นเดียวกันข้างต้น คือ กลุ่มที่เสริมแอล-ทริปโตเฟน 4 เท่า มีค่าต่ำสุด แตกต่างจากกลุ่มได้รับปกติอย่างมีนัยสำคัญ และพบว่าเนื้อสุกรกลุ่มได้รับทริปโตเฟนปกติเกิดพีเอสอี 1 ตัวจาก 3 ตัว ส่วนอัตราการเจริญเติบโตของสุกรพบว่าช่วง 21 วันหลังหย่านมกลุ่มที่เสริมแอล-ทริปโตเฟนมีการเจริญเติบโตสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับทริปโตเฟนปกติอย่างมีนัยสำคัญ แต่ในการทดลองช่วงสุกรรุ่นและขุนอัตราการเจริญเติบโตไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
ความโดดเด่นของผลงาน/สิ่งประดิษฐ์
               การเสริมแอล-ทริปโตเฟนจะช่วยลดสภาวะเครียดในสุกรได้ระดับหนึ่ง ซึ่งในการจัดการฟาร์มสุกรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องหย่านม รวมฝูงสุกร ไล่ต้อน และขนส่ง ควรมีการวางแผนเสริมแอล-ทริปโตเฟนในอาหารให้สุกรกินก่อนจะมีการจัดการข้างต้น 3-5 วัน และควรให้ต่อเนื่องไปอีก 3-5 วัน ซึ่งนอกจากจะได้แสดงให้เห็นว่าการจัดการได้คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์แล้ว ยังอาจเป็นการลดการใช้ปฏิชีวนะสารเพื่อควบคุมสภาวะภูมิคุ้มกันลดเนื่องจากความเครียด ลดการใช้ยากล่อมประสาทซึ่งบางฟาร์มอาจยังมีการใช้อยู่ในช่วงดังกล่าว และสุดท้ายเป็นการลดสารตกค้างไปยังผู้บริโภคนั่นเอง
ความพร้อมของผลงาน : - ระดับงานวิจัย
กลุ่มงานวิจัย : เกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร
ทุนวิจัยจาก : - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รางวัลจาก  :
ทรัพย์สินทางปัญญา  : ไม่ประสงค์จะจดสิืทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร


วิดิโอแนะนำผลงาน

ไม่มีวิดิโอ


ผู้เสนอขายงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เบอร์โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 569, 594
แฟกซ์ 0-2579-1354
อีเมล์ nre.nrct@gmail.com
สถานที่ติดต่อ ฝ่ายประเมินผลการวิจัยของประเทศ (ปว.)
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900จำนวนโพส  0  รายการ

copyright 2553 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 534, 458, 459, 569 โทรสาร : 0 2940 5744, 0 2579 0455