ดำเนินงานโดย  สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
                       National Research Cancil of Thailand (NRCT)
 
 
จำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

  [ ลืมรหัสผ่าน ]  [ลงทะเบียน ]
ยางและไม้ยางพารา (7)
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (34)
อาหารและเกษตรอุตสาหกรรม (38)
แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ (3)
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (5)
ยานยนต์และชิ้นส่วน (4)
วัสดุก่อสร้าง (8)
ปิโตรเคมี (5)
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (82)
เครื่องจักรเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม (6)
เครื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องปรับอากาศ (7)
ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (21)
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (57)
การศึกษา (22)
เครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมทางการแพทย์ (58)
เกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร (139)
อื่น ๆ (29)
 
ไม่มีรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์ :  
กลุ่มงานวิจัย :  
เจ้าของงาน :  
[]
<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
กลุ่มงานวิจัย
ระดับความพร้อม
ตามแหล่งทุน
ตามปีที่ได้รับทุน

ชื่องานวิจัย : การส่งเสริมการตลาดของสิ่งประดิษฐ์รถไถอเนกประสงค์เกษตรทอง KT60 เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์
รหัส : 00010

นักวิจัย : นาง ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้อมูลโดยสังเขป
               การส่งเสริมการตลาดของสิ่งประดิษฐ์รถไถอเนกประสงค์เกษตรทอง KT60 เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ (อธิบายรูปแบบผลผลิตงานวิจัย/ เป็นการนำสิ่งประดิษฐ์ของโรงกลึงวีระพืชผลการช่าง ที่นำรถไถเดินตามมาดัดแปลงเป็นแบบนั่งขับ ไม่มี สิ่งประดิษฐ์ ์โ ดยไม่เปิดเผย ระบบไฮดรอลิก ใช้ระบบสลักยกชุดผานไถ ซึ่งได้จดอนุสิทธิบัตรชุดนี้แล้ว จุดเด่นของสิ่งประดิษฐ์นี้ คือ สาระสำคัญสำหรับการนำสู่การ มีราคาถูกกว่ารถไถทั่วไป ใช้งานได้หลากหลาย ซ่อมแซมได้ง่าย ประหยัดพลังงาน แต่จุดด้อยของรถไถ จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) KT60 คือ ไม่มีแผนการตลาด ไม่เป็นที่รู้จักของเกษตรกรทั่วไป ที่จะทำให้ธุรกิจนี้ขยายตลาดเชิงพาณิชย์ได้ จึงได้ทำการส่งเสริมการตลาดรถไถ KT60 โดยจัดทำแผนธุรกิจ และนำกลยุทธ์ในแผนธุรกิจ ไปส่งเสริม การตลาด โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายคัตเอาท์ขนาดใหญ่ วิทยุชุมชนท้องถิ่น และใบปลิว จากนั้น นำสิ่งประดิษฐ์ลงสู่ชุนชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 6 อำเภอ ในเขตพื้นที่ติดกันกับแหล่งผลิตรถไถ KT60 พร้อม ทั้งสาธิตการใช้งานรถไถ ให้เกษตรกรและตัวแทนจำหน่าย ได้รับชมขีดความสามารถของรถไถ KT60 เพื่อ วัดระดับความสนใจต่อสิ่งประดิษฐ์ ที่จะนำสู่การขยายตลาดและเกิดเครือข่ายธุรกิจของรถไถ KT60 ต่อไป ผลการวิจัย เกษตรกรมีความสนใจต่อสิ่งประดิษฐ์รถไถอเนกประสงค์เกษตรทอง KT60 อยู่ในระดับมาก (X = 3.75) และผู้ประกอบการ / ร้านค้า มีความสนใจอยู่ในระดับมาก (X = 3.75) ผลผลิตของงานวิจัย คือ แผนธุรกิจ ข้อมูลบริบทชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลร้านค้าเครือข่ายวัสดุ และตัวแทนจำหน่ายรถไถ
ความโดดเด่นของผลงาน/สิ่งประดิษฐ์
               รูปแบบของการส่งเสริมการตลาดของสิ่งประดิษฐ์รถไถอเนกประสงค์เกษตรทอง KT60 เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิง
สิ่งประดิษฐ์ (แสดงความพร้อม พาณิชย์ นั้น เป็นการทำแผนธุรกิจให้กับรถไถ KT60 ที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และสามารถนำแผน
ของการนำไปใช้ประโยชน์) ธุรกิจนี้ไปต่อยอด ในกรณีที่เจ้าของธุรกิจไม่มีทุนมากพอที่ลงทุน ซึ่งเป็นปัญหาหลักของเจ้าของรถไถ KT60
ที่จะขยายธุรกิจไปสู่ระดับเชิงพาณิชย์ได้ เมื่อรถไถ KT60 มีจุดเด่นหลายด้านอยู่แล้ว และการซื้อวัสดุ /
อะไหล่ มาผลิตรถไถ KT60 ล้วนแต่ซื้อตามร้านค้าในเขตใกล้เคียง ซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายธุรกิจเล็กๆ นี้
จากการนำกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ในแผนธุรกิจ ลงสู่ชุมชนเพื่อเป็นแนวทางการขยายตลาด และผล
การศึกษาที่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร และผู้ประกอบการ ตัวแทนจำหน่าย ต่างมีความสนใจในระดับมาก
ต่อสิ่งประดิษฐ์นี้ ดังนั้น ความโดดเด่นของแผนธุรกิจ คือกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ส่วนความพร้อมของ
แผนธุรกิจ เจ้าของโรงกลึงวีระพืชผลการช่าง สามารถนำแผนธุรกิจนี้ไปใช้กับการบริหารธุรกิจรถไถ KT60
ได้เป็นอย่างดี และสามารถนำแผนธุรกิจนี้ไปเสนอต่อแหล่งทุนต่างๆ ได้ เพราะจากกระบวนการส่งเสริม
การตลาดและนำสิ่งประดิษฐ์ลงสู่ชุมชนแล้ว ทางโรงกลึงมียอดจำหน่ายใน ระยะเวลา 2 เดือน จำนวน 7 คัน
ซึ่งจากสถิติการจำหน่าย ตั้งแต่รถไถ KT60 ได้รับรางวัล INVENTOR AWARD เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี
พ.ศ. 2552 จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ มียอดจำหน่ายเพียง 5-6 คัน ซึ่งถือว่าแผนธุรกิจ
นี้ประสบผลสำเร็จ และสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจอื่นได้
ความพร้อมของผลงาน : - ทดสอบภาคสนาม
กลุ่มงานวิจัย : เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ทุนวิจัยจาก : - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รางวัลจาก  :
ทรัพย์สินทางปัญญา  : ไม่ประสงค์จะจดสิืทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร


วิดิโอแนะนำผลงาน

ไม่มีวิดิโอ


ผู้เสนอขายงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เบอร์โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 569, 594
แฟกซ์ 0-2579-1354
อีเมล์ nre.nrct@gmail.com
สถานที่ติดต่อ ฝ่ายประเมินผลการวิจัยของประเทศ (ปว.)
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900จำนวนโพส  0  รายการ

copyright 2553 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 534, 458, 459, 569 โทรสาร : 0 2940 5744, 0 2579 0455