ดำเนินงานโดย  สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
                       National Research Cancil of Thailand (NRCT)
 
 
จำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

  [ ลืมรหัสผ่าน ]  [ลงทะเบียน ]
การสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้สินค้า (56)
นวัตกรรมทางการแพทย์ (30)
เทคโนโลยีชีวภาพ (17)
พลังงานทดแทน/เชื้อเพลิง (29)
อาหารและเครื่องดื่ม (9)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (15)
Logistics (4)
สังคมและวัฒนธรรม (37)
การศึกษา (21)
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ (12)
เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง/ผสมผสาน) (100)
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสมุนไพร (18)
ผลิตภัณฑ์เตือนภัย/ความปลอดภัย (6)
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (1)
ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร (6)
อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ (3)
อุปกรณ์ทางการเกษตร (2)
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (20)
อื่น ๆ (43)
 
ไม่มีรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์ :  
กลุ่มงานวิจัย :  
เจ้าของงาน :  
[]
<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
กลุ่มงานวิจัย
ระดับความพร้อม
ตามแหล่งทุน
ตามปีที่ได้รับทุน

ภาพผลงาน รายละเอียด Post date กลุ่มงานวิจัย จำนวนเข้าชม
ชื่องานวิจัย กลไก กระบวนการ และการสนับสนุนที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลในการจัดการด้านสุขภาพ ภายใต้บริบทที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นรับถ่ายโอนสถานีอนามัย
รหัส 00396
นักวิจัย ดร. สุพัตรา ศรีวณิชชากร
สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
14/09/2012 สังคมและวัฒนธรรม 504
ชื่องานวิจัย การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนแบบ Slow Tourism สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
รหัส 00395
นักวิจัย นาง กรวรรณ สังขกร
สังกัด สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
14/09/2012 สังคมและวัฒนธรรม 661
ชื่องานวิจัย การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (๒ โครงการย่อย)
รหัส 00394
นักวิจัย รศ.ดร. วีระพล ทองมา
สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
14/09/2012 สังคมและวัฒนธรรม 427
ชื่องานวิจัย การศึกษาศักยภาพและการยอมรับในการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มน้ำยม
รหัส 00393
นักวิจัย รศ. ชัชวาลย์ ทักษอุดม
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
07/09/2012 พลังงานทดแทน/เชื้อเพลิง 292
ชื่องานวิจัย การศึกษาศักยภาพพลังงานลมสำหรับการผลิตไฟฟ้าในเขตภาคกลางของประเทศไทย
รหัส 00392
นักวิจัย รศ.ดร. ธนัญชัย ลีภักดิ์ปรีดา
สังกัด สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
07/09/2012 พลังงานทดแทน/เชื้อเพลิง 276
ชื่องานวิจัย การสาธิตการเปลี่ยนขยะในมหาวิทยาลัยเป็นพลังงานในรูปความร้อน
รหัส 00391
นักวิจัย ศ.ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับต้นแบบ
07/09/2012 พลังงานทดแทน/เชื้อเพลิง 774
ชื่องานวิจัย แผนงานวิจัยโครงการความร่วมมือวิจัยพัฒนาและส่งเสริมพืชวงศ์ถั่วและพืชพลังงานในอนุภาคแม่น้ำแม่โขง: โครงร่วมมือวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทยกับมณฑลยุนนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
รหัส 00390
นักวิจัย ศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
สังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ความพร้อม - ระดับต้นแบบ
07/09/2012 เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง/ผสมผสาน) 423
ชื่องานวิจัย การพัฒนาปลานิลคุณภาพในระบบอุตสาหกรรม
รหัส 00389
นักวิจัย รศ.ดร. เจนนุช ว่องธวัชชัย
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
- ระดับต้นแบบ
- ทดสอบภาคสนาม
07/09/2012 เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง/ผสมผสาน) 543
ชื่องานวิจัย การสำรวจ การอนุรักษ์ การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์มะม่วงอกร่อง
รหัส 00388
นักวิจัย รศ.ดร. สห ตุลพงศ์
สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม
07/09/2012 เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง/ผสมผสาน) 380
ชื่องานวิจัย การผลิตเนื้อสุกรคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
รหัส 00387
นักวิจัย รศ.ดร. เจนนุช ว่องธวัชชัย
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - นำไปใช้ในอุตสาหกรรม
07/09/2012 เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง/ผสมผสาน) 511
ชื่องานวิจัย การจัดการป่าชายเลน เพื่อรองรับสภาวะโลกร้อน : การใช้ประโยชน์และการมีส่วนร่วมของ ชุมชน
รหัส 00386
นักวิจัย ผศ.ดร. สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
07/09/2012 เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง/ผสมผสาน) 671
ชื่องานวิจัย การรวบรวมบัวพันธุ์พื้นเมืองและพัฒนาบัวพันธุ์กลายที่ได้จากการฉายรังสี
รหัส 00385
นักวิจัย นาย วิชัย ภูริปัญญวานิช
สังกัด สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
แหล่งทุน - ทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่น ๆ
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
07/09/2012 เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง/ผสมผสาน) 355
ชื่องานวิจัย การลดวิกฤตน้ำเสีย อันเนื่องมาจากฟาร์มปศุสัตว์พื้นที่ชุ่มน้ำหนองเล็งทราย จ.พะเยา (ปีที่ 2) พื้นฐานภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเข้มแข็งของชุมชน
รหัส 00384
นักวิจัย ผศ.ดร. สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ
สังกัด วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับต้นแบบ
07/09/2012 เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง/ผสมผสาน) 333
ชื่องานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และสารสกัดพืชเพื่อควบคุมโรคและแมลงและเพิ่มผลผลิตคุณภาพของพืชผัก
รหัส 00383
นักวิจัย รศ.ดร. สุดฤดี ประเทืองวงศ์
สังกัด คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับต้นแบบ
21/04/2011 เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง/ผสมผสาน) 440
ชื่องานวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพิ่มการทับถมของตะกอนและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำโดยภูมิปัญญาชาวบ้านและการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร – สมุทรสงคราม
รหัส 00382
นักวิจัย รศ.ดร. นิตยา เลาหะจินดา
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับต้นแบบ
07/09/2012 เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง/ผสมผสาน) 488
ชื่องานวิจัย การประเมินความพึงพอใจของประชาชนและทางเลือกของเกษตรกรที่มีต่อการเกษตรเชิงพหุภารกิจ ในเขตพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย
รหัส 00381
นักวิจัย ผศ. น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล
สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
07/09/2012 เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง/ผสมผสาน) 347
ชื่องานวิจัย การประเมินการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัวด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์
รหัส 00380
นักวิจัย ผศ. เสมอใจ ชื่นจิตต์
สังกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
05/09/2012 เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง/ผสมผสาน) 445
ชื่องานวิจัย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากสารสกัดโพลีแซคคาร์ไรด์ของเส้นใยและดอกเห็ดกระด้าง
รหัส 00379
นักวิจัย รศ.ดร. กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย
สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- ทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่น ๆ
ความพร้อม - ระดับต้นแบบ
05/09/2012 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสมุนไพร 636
ชื่องานวิจัย การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นกระเบา (Hydnocarpus anthelminthicus Pierre ex Laness.)
รหัส 00378
นักวิจัย ผศ.ดร. สุรางค์ ลีละวัฒน์
สังกัด มหาวิทยาลัยรังสิต
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
05/09/2012 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสมุนไพร 679
ชื่องานวิจัย กลไกการออกฤทธิ์และพิษวิทยาของสมุนไพรช้าพลูที่มีฤทธิ์ต้านอาการเบาหวาน
รหัส 00377
นักวิจัย รศ.ดร. เพ็ญโฉม พึ่งวิชา
สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
05/09/2012 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสมุนไพร 608
หน้า ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ถัดไป

copyright 2553 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 534, 458, 459, 569 โทรสาร : 0 2940 5744, 0 2579 0455